ตรวจสายตากับนักทัศนมาตรดีอย่างไร

 

1. มีใบประกอบโรคศิลป์เกี่ยวกับการตรวจวัดสายตาถูกต้องตามกฎหมายซึ่งออกโดย
กระทรวงสาธารณสุขเป็นการรับรองว่าผู้ที่ตรวจวัดสายตาของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

 

 

2. แก้ปัญหาการมองเห็นของท่านได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะการตรวจวัดโดยนักทัศนมาตร
จะมีขั้นตอนการตรวจวัดเพื่อหาค่าสายตาอย่างละเอียดตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เห็นชัดในตาแต่ละ
ข้างแล้วยังมีการตรวจระบบปรับโฟกัสของตา(Accommodation) และระบบการทำงานร่วมกันของ
สองตา (Binocular vision) ซึ่งการตรวจนี้ผู้ตรวจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจระบบการมองเห็นของ
มนุษย์ซึ่งจะต้องรู้โครงสร้างทางกายภาพของดวงตา, การส่งสัญญาณภาพจากตาสู่สมองเพื่อแปลผล
สิ่งที่เราเห็นมนุษย์นั้นมองด้วยตาแต่เห็นด้วยสมอง และสมองต้องรับภาพจากตาทั้งสองข้างเพื่อแปลผล
ร่วมกันออกมาเป็นภาพเดียว ถ้าระบบปรับโฟกัสของตา(Accommodation) และระบบการทำงานร่วมกัน
ของสองตา(Binocular vision)ผิดปกติ จะทำให้เกิดความไม่สบายตา, วิงเวียนศีรษะ, เมื่อยล้าดวงตา
และอาการอื่นๆ ได้ แม้ว่าจะมองเห็นชัดหรือไม่ชัดก็ตาม

 

การตรวจโดยนักทัศนมาตรจะสามารถตรวจและแก้ปัญหานี้ได้ โดยใช้เลนส์ชนิดพิเศษ เช่น
Prism lens หรือแก้ไขโดยการบริหารดวงตา (Vision Therapy)ด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อให้การมองเห็นของคุณชัดและสบายตา

 

3.ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นเพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคที่จะเกิดกับดวงตาของคุณเช่นเดียว
กับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี เพราะจะมีโรคหลายโรคจะไม่แสดงอาการให้คนไข้รู้จนเมื่ออาการ
ของโรคนั้นรุนแรงแล้ว เช่น ต้อหิน การตรวจพบตั้งแต่ต้นจะช่วยคงการมองเห็นของคุณไม่ให้เสียไป
หรือต้อกระจกซึ่งมีผลต่อการมองเห็นถ้าคนไม่เคยตรวจสุขภาพตาเมื่อมองเห็นไม่ชัดก็เข้าใจว่าสายตา
เปลี่ยน พยายามเปลี่ยนแว่นตาหลายครั้งก็ยังเห็นไม่ดี ถ้าทราบว่าเป็นต้อกระจกก็จะแก้ไขได้ถูกต้อง
โดยไปพบจักษุแพทย์เพื่อทำการรักษาการตรวจโดยนักทัศนมาตรจะช่วยให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของการมองเห็นว่าเกิดจากโรคตา
หรือปัญหาสายตาเพื่อแก้ไขได้ถูกต้องและรักษาได้ทันท่วงที

4. ให้คำแนะนำการเลือกกรอบแว่นตาและชนิดของเลนส์ที่เหมาะสม กรอบแว่นตานอกจาก
เลือกใส่ เพื่อความสวยงามบนใบหน้าแล้วยังต้องคำนึงถึงตำแหน่งและโครงสร้างของกรอบแว่นบน
ใบหน้าด้วย เพราะการวางตำแหน่งของกรอบบนใบหน้านั้นมีผลต่อเลนส์แว่นซึ่งจะมีผลต่อการมอง
เห็นของผู้สวมใส่ อย่างมาก ในเลนส์บางชนิด หรือในผู้ที่มีค่าสายตามาก ชนิดของเลนส์ ปัจจุบันมี
เลนส์พัฒนาออกใหม่ หลายชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละบุคคล การเลือกเลนส์
เหมาะสมกับการใช้งานจะทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นสูงสุดและสบายตาแก่ผู้สวมใส่

การเลือกประกอบแว่นในสถานที่มีนักทัศนมาตรประจำ นักทัศนมาตรสามารถให้คำแนะนำ
การเลือกกรอบแว่นตาและชนิดของเลนส์ที่เหมาะสมแล้ว เมื่อเกิดปัญหาในการสวมใส่เช่นใส่ไม่
สบายตาวิงเวียนศีรษะจากโครงสร้างของกรอบแว่นและเลนส์ ก็จะสามารถให้คำแนะนำในการปรับ
แต่งแว่นเพื่อให้ตำแหน่งของแว่นตาบนใบหน้าถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดปัญหานั้นๆได้

การเลือกประกอบแว่นในสถานที่มีนักทัศนมาตรประจำ นักทัศนมาตรสามารถให้คำแนะนำ
การเลือกกรอบแว่นตาและชนิดของเลนส์ที่เหมาะสมแล้ว เมื่อเกิดปัญหาในการสวมใส่เช่น ใส่ไม่
สบายตาวิงเวียนศีรษะจากโครงสร้างของกรอบแว่นและเลนส์ ก็จะสามารถให้คำแนะนำในการปรับ
แต่งแว่น เพื่อให้ตำแหน่งของแว่นตาบนใบหน้าถูกต้องเหมาะสมเพื่อลดปัญหานั้นๆได้

CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย