Optometry หรือทัศนมาตรศาสตร์ คือะไร

 

 

Optometry หรือทัศนมาตรศาสตร์ คือ วิชาการเวชศาสตร์สุขภาพแขนงหนึ่งที่ศึกษาสภาพ
และสภาวะทางพยาธิวิทยา ที่มีผลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการใช้สายตาในมนุษย์
เพื่อหาวิธีหรือกระบวนการทางเวชปฏิบัติ ในการบำบัดความบกพร่องที่เกิดกับระบบการมองเห็น
หรือระบบใกล้เคียงที่มีผลต่อการมองเห็นของผู้ป่วยโดยการให้แว่นสายตา คอนแทคเลนส์
อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นหรือกรรมวิธีอื่นๆ ที่ได้รับการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด
ในการแก้ปัญหาให้กับคนไข้นั้นๆ

 

ทัศนมาตรศาตร์ เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของดวงตาและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสายตา ระบบการมองเห็น และการประมวลข้อมูลการมองเห็นในมนุษย์การศึกษา การรับรอง
คุณสมบัติและการปฏิบัติด้านทัศนมาตรศาสตร์มีการวางระเบียบในประเทศส่วนใหญ่เช่นเดียวกับอาชีพ
ด้านสาธารณสุขอื่นๆ นักทัศนมาตรศาสตร์และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทัศนมาตรศาสตร์ประสานงาน
กับหน่วยงานรัฐบาล อาชีพด้านสาธารณสุขอื่นๆ และชุนชนเพื่อดูแลสุขภาพตาและสายตา

ทัศนมาตรศาสตร์เป็นหนึ่งในสองอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตา อีกอาชีพหนึ่งคือจักษุวิทยา
(ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแพทย์ศาสตร์) ขอบเขตของวิชาชีพ

 

นักทัศนมาตรศาสตร์เป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการวินิจฉัย จัดการและรักษาโรค
เกี่ยวกับตาและความผิดปกติในการมองเห็นโดยไม่มีการผ่าตัด นักทัศนมาตรศาสตร์ตรวจและวินิจฉัย
ความผิดปกติของดวงตาและระบบการมองเห็นรวมทั้งความผิดปกติของสายตา เช่น สายตาสั้น
หรือสายตายาว และสภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรค

 
CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย