สายตาสั้นตอนกลางคืน (Night myopia)

และ ตาบอด ตาฟางตอนกลางคืน(Night Blindness)ภาวะความผิดปกติของการมองเห็นของ 2 อย่างนี้ คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดคิดว่าเหมือนกัน
ทั้งๆที่สาเหตุของความผิดปกติ หรือกลไกการเกิดความผิดปกตินั้นไม่เหมือนกันเลยสายตาสั้นตอนกลางคืน (Night myopia)


สาเหตุและกลไกการเกิดความผิดปกติ เกิดจากในเวลากลางคืน เมื่อมีแสงน้อย รูม่านตาจะเปิด
กว้างขึ้นเพื่อต้องการให้แสงซึ่งมีน้อยนั้น เข้ามาในดวงตาให้มากที่สุด เนื่องจากระบบการมองเห็นนั้น
จะถูกกระตุ้นด้วยแสง ขณะที่รูม่านตาขยายใหญ่นั้น แสงที่บริเวณจุดกึ่งกลางของตาดำจะหักเหแสงและ
ไปโฟกัสพอดีที่จุดรับภาพ บนจอรับภาพ แต่แสงที่บริเวณริมๆ ขอบๆ ของรูม่านตาจะหักเหแสง แล้วไป
โฟกัสก่อนถึงจอรับภาพ (การที่แสงไปโฟกัสก่อนถึงจอรับภาพ จะเรียกว่าภาวะสายตาสั้น) การที่แสง
ที่ผ่านเข้ามาในระบบการมองเห็นแล้วไปโฟกัสคนละจุด ไม่ได้ไปโฟกัสที่จุดเดียวกัน ทำให้ภาพที่ได้
ไม่คมชัด เรียกว่าเกิด spherical aberration เมื่อสาเหตุของการเกิดความผิดปกติเป็นอย่างนี้ ผู้อ่านอาจ
จะสงสัยว่า อย่างนี้ความผิดปกตินี้น่าจะเกิดกับมนุษย์ทุกคน ใช่ครับมันเกิดกับดวงตาของมนุษย์ทุกคู่
บนโลกใบนี้ แต่ธรรมชาติแก้ไขปัญหานี้ให้กับมนุษย์โดยการออกแบบให้ความโค้งของกระจกตามนุษย์
ให้มีความโค้งที่ไม่เท่ากันในแต่ละบริเวณเพื่อชดเชยการหักเหของแสง กล่าวคือกระจกตาจะมีความ
โค้งมากที่สุดบริเวณกึ่งกลางตาดำ และความโค้งนี้จะโค้งน้อยลงบริเวณที่ห่างจากจุดศูนย์กลางออกไป
จนถึงขอบกระจกตา โดยที่บริเวณขอบหรือริมกระจกตาจะมีความโค้งน้อยกว่าบริเวณกึ่งกลาง ผู้อ่าน
อาจจะมีคำถามในใจว่าในเมื่อธรรมชาติชดเชยให้แล้วทำไมยังมีปัญหาเกิดขึ้นอีก ใช่ครับชดเชยให้
แล้ว แต่มนุษย์แต่ละคนก็มีสรีระที่ไม่เหมือนกัน ดวงตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่แต่ละคนจะมีลักษณะทาง
สรีระที่ไม่เหมือนกัน คนที่ประสบปัญหานี้เกิดจากการชดเชยดังกล่าวนั้นไม่สมบูรณ์ แก้ไขได้ไม่หมด
จึงทำให้มีปัญหา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่แสงน้อยถึงระดับนึง หรือในตอนมืดเท่านั้น
ครับ แต่ตอนกลางวัน หรือในขณะที่มีแสงเพียงพอจะไม่มีปัญหาครับ
อาการ จะมองเห็นไม่ชัดเจนในขณะที่แสงน้อยถึงระดับนึง หรือในตอนกลางคืนเท่านั้นอาทิเช่น
จะไม่กล้าขับรถในตอนกลางคืน รู้สึกไม่มั่นใจ อันเนื่องมาจากเห็นไม่ชัด

การแก้ไข แวะไปปรึกษานักทัศนมาตรใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจอย่างละเอียด และใส่แว่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาเฉพาะเวลากลางคืน หรือในที่ที่มีแสงไม่เพียงพอตาบอด ตาฟางตอนกลางคืน (Night Blindness) หรือ Nyctalopia

สาเหตุและกลไกการเกิดความผิดปกติ สาเหตุหลักเกิดจากการขาดวิตะมินเอ ทำให้เกิด
ความผิดปกติของเซลรับภาพที่มีหน้าที่รับภาพในการมองเห็นในที่ที่มีแสงน้อยบนจอประสาทตา
และทำให้เกิดภาวะตาแห้ง ส่วนสาเหตุอื่น อาทิเช่น ต้อกระจก และ การเสื่อมของจอประสาทตา
ชนิดหนึ่ง(retinitis pigmentosa) โรคทางกายที่เกี่ยวกับตับก็จะทำให้การดูดซึมวิตะมินเอไม่ดี
ทำให้ร่างกายขาดวิตะมินเอได้ ทั้งๆที่บริโภคอาหารที่มีวิตะมินเอเพียงพอ ซึ่งวิตะมินเอนั้นเป็นองค์
ประกอบหลัก และเป็นสิ่งจำเป็นในการผลิต rhodopsin ซึ่งใช้ในการผลิตเซลชนิดหนึ่งบนเซลรับ
ภาพที่สูญเสียไปเมื่อถูกแสง (สูญเสียไปตลอดระยะเวลาในการมองเห็น) ปกติเซลชนิดนี้จะถูกผลิต
ทดแทนได้อย่างรวดเร็วมาก ทำให้การปรับตัวในที่แสงน้อยไม่มีปัญหา หากขาดวิตามินเอ หรืออาจ
เรียกว่าสารตั้งต้นแล้ว ก็ไม่สามารถผลิตเซลที่ต้องการได้รวดเร็ว และเพียงพออย่างที่ควรจะเป็น
จึงทำให้เกิดปัญหาครับ


จากรูป บริเวณส่วนกลางของรูป คือ ภาพที่คนที่มีปัญหา Night Blindness เห็น ส่วนด้าน
ซ้ายและขวาของรูปคือภาพที่คนตาปกติเห็น

อาการ ไม่สามารถเห็น หรือเห็นฝ้าฟางในที่แสงน้อย อาทิเช่น ขณะขับรถตอนกลางคืนมี
อาการเห็นไม่ค่อยชัดอยู่แล้ว เมื่อแสงไฟหน้าของรถที่วิ่งสวนทางมาเข้าตา ทำให้มองไม่เห็นอะไร
เลยหลายวินาที


ข้อแนะนำ ควรไปปรึกษาจักษุแพทย์ใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยครับ

ที่มา ดร.ธงชัย อัสรางชัย (Doctor of Optometry)
CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย