โรคตา เรียกว่า “นักทัศนมาตร” (Doctor of Optometry)
โดยจะต้องสอบผ่านและได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ จาก
กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

ด้วยแรงผลักดัน ของ คุณชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโตที่ต้องการให้การตรวจ สุขภาพการมองเห็น
ของประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับโลก โดยมีการตรวจวัดจาก
หมอสายตา โดยตรงหรือ นักทัศนมาตร (Doctor of Optometry)ทำให้เรา
ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2010(Quality Persons of The Year
2010)ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ในกลุ่มภาคธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและ
เวชภัณฑ์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(มสวท.)
และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดร.ชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่รางวัลบุคคล
ต้นแบบตัวอย่าง (Thailand Leader Awards 2015) สาขาบริหารงานธุรกิจภาคเอกชน เป็นแบบอย่าง
ตามแนวหลักผู้นำ ผู้บริหารที่ดี และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์
องคมนตรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ดร.ชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่รางวัล "Best Product Of The Year 2016” จากโครงการเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจไทย จากความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ กรอบแว่นตาและเลนส์ ธุรกิจดีเด่นประจำปี 2559 จากพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ที่ The OPTO ไม่เพียงแค่วัดสายตาเท่านั้น แต่ยังจะดูแลสุขภาพสายตาโดยรวม ซึ่งมีเครื่องวัด
ความดันลูกตาชนิดที่ไม่ต้องหยอดยาชาเพื่อ Screening โรคต้อหิน สาเหตุอันดับต้น ๆ ของการตาบอด
ในประเทศไทยและมีเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา เพื่อตรวจดู
ขั้วประสาทตาและจุดรับภาพว่ามีความผิดปกติใดหรือไม่ ทำให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที


CONTACT
   
สถาบันดูแลสายตาดิ ออฟโต
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   
TEL : 0 2512 0453-4
FAX : 0 2512 0304 ต่อ 17
Fb : www.facebook.com/theopto
Line ID : @theopto
เดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว
 

สมาชิกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย